Mr. Fernando Santiago

Fernando Santiago là Chuyên viên nghiên cứu và hoạch định chính sách công nghiệp tại Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) có trụ sở tại Viên, Cộng hòa Áo. Chuyên môn của ông là thiết kế, giám sát và đánh giá các chính sách và chương trình cho Chính phủ liên quan đến phát triển công nghiệp. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm việc với chính phủ, các học viện liên quan tới phát triển toàn cầu và các tổ chức tư vấn tư nhân tại Mexico và Canada. Ông từng tiến hành nghiên cứu thực địa tại Mỹ Latinh, Châu Phi và Châu Á. Các tác phẩm của ông liên quan tới các chủ đề như khoa học, công nghệ, chính sách đổi mới, quản lý nguồn nhân lực phục vụ Nghiên cứu và Phát triển, liên kết giữa khoa học công nghiệp với các chính sách học thuật – công nghiệp. Ông Fernando Santiago tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico và sở hữu bằng thạc sĩ tại SPRU-Đại học Sussex và UNUMERIT/Đại học Maastricht.

Mr. Fernando Santiago
Research and Industrial Policy Expert at the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Abstract
Strategic Solutions for Industry 4.0 in middle-income countries
– Industry 4.0 around the developed world
– Germany’s approach to Industry 4.0: cumulative learning and capacity building
– Policy responses by middle-income countries
+ Suggested Aspects to Understanding Industry 4.0
+ Fundamentals of Access to Industry 4.0 in middle-income countries
– Basic Principles of Strategic Approaches for Industry 4.0