Liên hệ

Ông Nguyễn Đức Hiển
Thường trực Ban Tổ chức
Di động: 0912 722 202
Email: nguyenduchien.bsi@gmail.com
Website: wwww.kinhtetrunguong.vn
Cô Nguyễn Vân Anh
Tổng Giám Đốc - Công Ty IEC
Cố định: 0243 882 9988
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn
Phụ trách báo chí & truyền thông - Công Ty IEC
Cố định: 024 6663 2450
Email: pr@iecgroup.com.vn
Cô Nguyễn Ngọc Hân
Phụ trách Đăng ký Tham dự - Công Ty IEC
Cố định: 024 6663 2452
Di động: 0973 466 428
Email: han.nguyen@iecgroup.com.vn